โครงสร้างการบริหารงานของที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา


 

ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน