ทำเนียบนายอำเภอ


นายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา
 
     
 
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายวีรกุล หวังวีระ
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายวีรกุล หวังวีระ
นายอำเภอเมืองนครราขสีมา นายอำเภอครบุรี นายอำเภอเสิงสาง นายอำเภอคง นายอำเภอบ้านเหลื่อม
         
         
ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายธรรมธรรศ ทองสาโรง นายอรุณ เมฆฉาย นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายสรวิศ เหล่านิล
ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายธรรมธรรศ ทองสาโรง นายอรุณ เมฆฉาย นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายสรวิศ เหล่านิล
นายอำเภอจักราช นายอำเภอโชคชัย นายอำเภอด่านขุนทด นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอโนนสูง
         
         
นายทวีศิลป์ เสนามา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายปารินทร์ บรรเลงเสนาะ นายสุพจน์ แสนมี นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย
นายทวีศิลป์ เสนามา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายปารินทร์ บรรเลงเสนาะ นายสุพจน์ แสนมี นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย
นายอำเภอขามสะแกแสง นายอำเภอบัวใหญ่ นายอำเภอประทาย นายอำเภอปักธงชัย นายอำเภอพิมาย
         
         
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายนิมิต ปัทมเจริญ ส.อ.กฤษณธร เลิศสาโรง นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายสมชาย อาพันกาญจน์
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายนิมิต ปัทมเจริญ ส.อ.กฤษณธร เลิศสาโรง นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายสมชาย อาพันกาญจน์
นายอำเภอห้วยแถลง นายอำเภอชุมพวง นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอสีคิ้ว
         
         
นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายสานิตย์ ศรีทวี นายวีระศิลป์ ทินราช นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายสมภพ มุกดาสนิท
นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายสานิตย์ ศรีทวี นายวีระศิลป์ ทินราช นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายสมภพ มุกดาสนิท
นายอำเภอปากช่อง นายอำเภอหนองบุญมาก นายอำเภอแก้งสนามนาง นายอำเภอโนนแดง นายอำเภอวังน้ำเขียว
         
         
นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอานวยศิลป์ มานะงาน นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์
นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอานวยศิลป์ มานะงาน นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์
นายอำเภอเทพารักษ์ นายอำเภอเมืองยาง นายอำเภอพระทองคำ นายอำเภอลำทะเมนชัย นายอำเภอบัวลาย
         
         
นางกนิฎฐี สุนทรเกศ จ.อ.ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา
นางกนิฎฐี สุนทรเกศ จ.อ.ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา
นายอำเภอสีดา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
         
         
 

ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน