ทำเนียบนายอำเภอ


นายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา
 
     
 
นายสุพจน์  แสนมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายวีรกุล หวังวีระ
นายสุพจน์ แสนมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายวีรกุล หวังวีระ
นายอำเภอเมืองนครราขสีมา นายอำเภอครบุรี นายอำเภอเสิงสาง นายอำเภอคง นายอำเภอบ้านเหลื่อม
         
         
ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายธรรมธรรศ ทองสาโรง นายอรุณ เมฆฉาย นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายจิรเดช  พงษ์ประสิทธิ์
ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายธรรมธรรศ ทองสาโรง นายอรุณ เมฆฉาย นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์
นายอำเภอจักราช นายอำเภอโชคชัย นายอำเภอด่านขุนทด นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอโนนสูง
         
         
ว่าที่ ร.ต.พรสรร  อุ่นบรรเทิง นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายสรวิศ  เหล่านิล นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายศิวะเสก  สินโทรัมย์
ว่าที่ ร.ต.พรสรร อุ่นบรรเทิง นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายสรวิศ เหล่านิล นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายศิวะเสก สินโทรัมย์
นายอำเภอขามสะแกแสง นายอำเภอบัวใหญ่ นายอำเภอประทาย นายอำเภอปักธงชัย นายอำเภอพิมาย
         
         
พ.อ.ท.สมพงศ์  หมั่นสาน นายนิมิต ปัทมเจริญ นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายสานิตย์  ศรีทวี
พ.อ.ท.สมพงศ์ หมั่นสาน นายนิมิต ปัทมเจริญ นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายสานิตย์ ศรีทวี
นายอำเภอห้วยแถลง นายอำเภอชุมพวง นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอสีคิ้ว
         
         
นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายพิชาญ  ตราผักแว่น นายวีระศิลป์ ทินราช นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายสมภพ มุกดาสนิท
นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายพิชาญ ตราผักแว่น นายวีระศิลป์ ทินราช นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายสมภพ มุกดาสนิท
นายอำเภอปากช่อง นายอำเภอหนองบุญมาก นายอำเภอแก้งสนามนาง นายอำเภอโนนแดง นายอำเภอวังน้ำเขียว
         
         
นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นางพรรณิภา อะทะยศ นายอานวยศิลป์ มานะงาน นางสาวนิชาพิชญ์ รักษาภักดี นายอดุลย์  นาคสุวรรณ์
นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นางพรรณิภา อะทะยศ นายอานวยศิลป์ มานะงาน นางสาวนิชาพิชญ์ รักษาภักดี นายอดุลย์ นาคสุวรรณ์
นายอำเภอเทพารักษ์ นายอำเภอเมืองยาง นายอำเภอพระทองคำ นายอำเภอลำทะเมนชัย นายอำเภอบัวลาย
         
         
นางกนิฎฐี สุนทรเกศ จ.อ.ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา
นางกนิฎฐี สุนทรเกศ จ.อ.ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา
นายอำเภอสีดา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
         
         
 

ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน