ทำเนียบนายอำเภอ


นายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา
 
     
 
ว่าที่ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน นายโสภณ ห่วงญาติ ว่าที่ร.ต.วรพจน์ ขำศรีบุตร นายอำนวย ปองนาน นายนพดล มามาก
ว่าที่ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายโสภณ ห่วงญาติ ว่าที่ร.ต.วรพจน์ ขำศรีบุตร นายอำนวย ปองนาน นายนพดล มามาก
นายอำเภอเมืองนครราขสีมา นายอำเภอครบุรี นายอำเภอเสิงสาง นายอำเภอคง นายอำเภอบ้านเหลื่อม
         
         
นายวิทยา สโรบล นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายวิสูตร ขัชวาลวงศ์ นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร
นายวิทยา สโรบล นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายวิสูตร ขัชวาลวงศ์ นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร
นายอำเภอจักราช นายอำเภอโชคชัย นายอำเภอด่านขุนทด นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอโนนสูง
         
         
นายกิตติพงษ์ แย้มมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายเพียรศักดิ์ ประภากร นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
นายกิตติพงษ์ แย้มมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายเพียรศักดิ์ ประภากร นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
นายอำเภอขามสะแกแสง นายอำเภอบัวใหญ่ นายอำเภอประทาย นายอำเภอปักธงชัย นายอำเภอพิมาย
         
         
นายชนะ ธรณีทอง นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ร.ท.วสันต์ สุขสมบูรณ์ นายสุธรรม ยิ้มละมัย
นายชนะ ธรณีทอง นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ร.ท.วสันต์ สุขสมบูรณ์ นายสุธรรม ยิ้มละมัย
นายอำเภอห้วยแถลง นายอำเภอชุมพวง นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอสีคิ้ว
         
         
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายนิวัตน์ สุพจิตร นายสมชัย ศุภชยานนท์ นายประพัทธพงศ์ พราหมณ นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายนิวัตน์ สุพจิตร นายสมชัย ศุภชยานนท์ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล
นายอำเภอปากช่อง นายอำเภอหนองบุญมาก นายอำเภอแก้งสนามนาง นายอำเภอโนนแดง นายอำเภอวังน้ำเขียว
         
         
นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายธนิต ฤกษ์มี นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์
นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายธนิต ฤกษ์มี นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์
นายอำเภอเทพารักษ์ นายอำเภอเมืองยาง นายอำเภอพระทองคำ นายอำเภอลำทะเมนชัย นายอำเภอบัวลาย
         
         
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายวิจิตร กิจวิรัตน
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายวิจิตร กิจวิรัตน์
นายอำเภอสีดา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
         
         
 

ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน